Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci olarak, gerçekleştirdiğim faaliyetleri takip eden vatandaşlarımızın ve destekçilerimin kişisel verilerinin mahremiyeti ve güvenliği konusuna çok önem vermekteyim.

Veri sorumlusu sıfatının getirdiği kanuni yükümlülüğüm ve kişisel verilerin korunması konusundaki hassasiyetim sebebiyle, bu aydınlatma metni aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini; hangi amaçlarla kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, verilerinizin işlenmesi ile ilgili kullanabileceğiniz hakları bildirmekteyim.

 

A. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İLGİLİ BİLGİLENMENİN TAM OLARAK SAĞLANABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMELİSİNİZ

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kişiye ait olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mâhkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder ve Tamer Mandalinci veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme ilkelerine uygun olarak ekibimle birlikte işleyeceğiz.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?

Gönüllü iletişim ağı aydınlatma metni çerçevesinde alınan ve işlenen verilerinize ek olarak, KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca aşağıdaki kategoride yer alan kişisel verilerinizden;

ŞU KATEGORİDEKİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ:

İŞLEDİĞİMİZ VERİ TİPLERİ YALNIZCA ŞUNLARDIR:

İsim
Soyisim
E-posta Adresi
Telefon Numarası
TC Kimlik Numarası
Doğum Tarihi

• İletişim bilgisini; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gerçekleştirdiğim faaliyetler hakkında sizlere duyurabilmek için işliyoruz.

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz;

• Yalnızca internet sitesinden doldurulan bültene kayıt bölümünde bizimle paylaştığınız bilgiler vasıtası ile toplanabilmektedir.

Tamer Mandalinci tarafından gerçekleştirilen toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

Kişisel verileriniz;

• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize talep edilmesi halinde, taleple sınırlı olmak kaydı ile KVKK’nın 8. maddesi uyarınca ve yukarıda belirtilmiş KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen istisnalar dâhilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarılabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, noter aracılığıyla yazılı olarak Bodrum CHP İlçe Başkanlığı adresine ulaştırarak ya da bize ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Tamer Mandalinci’den talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda Tamer Mandalinci tarafından seçilen imha yöntemini neden seçildiği ile ilgili Tamer Mandalinci’den her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla Tamer Mandalinci’ye ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Başvuru hakkınızı kullanmanız halinde, herhangi bir veri ihlaline yol açmamak adına, kimliğinizi doğrulamak amacıyla sınırlı olarak sizden bazı ek bilgiler talep edebilir, başvuru yönteminiz için size bu amaca elverişli yollar önerebilirim.